Algemene bepalingen (Wetboek van Strafrecht) AMO

 

Omschrijf het Legaliteitsbeginsel (1)

 

Lid 1 Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling (geen wet, geen straf)

Lid 2 indien de wetgeving veranderd, na het tijdstip waarop het feit begaan is, dan gelden voor de verdachte de gunstige bepalingen.

 

Omschrijf het Territorialiteitsbeginsel (2)

 

De  Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.  22,22 km van de kust behoort ook tot ons grondgebied.

 

Omschrijf het Vlaggenbeginsel (3)

 

De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

 

Wat is het doel van een strafuitsluitingsgrond?

 

Strafuitsluitingsgronden zijn er om de wederrechtelijkheid of de verwijtbaarheid (Schuld) weg te nemen bij een verdachte. Indien een strafuitsluitingsgrond succesvol kan worden toegepast dan heeft dit als gevolg dat de verdachte ontslagen wordt van alle rechtsvervolgingen. (Het strafbaar feit wordt dus wel bewezen, maar hij is hiervoor niet strafbaar)

 

Benoem de 6 strafuitsluitingsgronden

 

 • Noodweer (Zelfverdediging)
 • Noodweerexces (Teveel geweld, mede door een heftige emotie, ten bescherming. We zeggen ook wel zwart voor je ogen.)
 • Overmacht (buiten jouw macht om)
 • Ontoerekeningsvatbaar (Geestelijke stoornis)
 • Wettelijk voorschrift (Ambtenaar naar burger)
 • Ambtelijk bevel (Ambtenaar naar ondergeschikte ambtenaar)

 

 

Omschrijf het onderdeel Poging (uitvoeringshandeling)

 

Poging tot een misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard, behalve bij een enkelvoudige mishandeling.

Poging tot een overtreding bestaat niet.

 

Wat wordt bedoelt met Vrijwillige terugtreding?

Indien de dader zich vrijwillige terugtrekt tijdens de poging(uitvoering) en dit ook kan aantonen, dan wordt men niet vervolgd en is men niet strafbaar.

 

Wanneer ben je een dader?

 

Je bent een dader als je door een rechter wordt veroordeeld. Ook ben je een dader als je schuld bekend, een strafbeschikking van de OVJ accepteert.

 

 

Noem de 4 dadergroepen op.

 

-Pleger (1 persoon)

 

-Medepleger (2 of meer personen)

 

-Doenpleger

 • Intellectuele dader (bedenker) Strafbaar

 

 • Materiele dader (uitvoerder) niet strafbaar op basis van een strafuitsluitingsgrond

 

-Uitlokker

 • Intellectuele dader (bedenker) Strafbaar

 

 • Materiele dader (uitvoerder) Strafbaar, hij weet immers dat het  strafbaar is.

 

Wanneer ben je een Medeplichtige?

 

De persoon die opzettelijk heeft bijgedragen tot een misdrijf, niet noodzakelijke hulp heeft geboden, onderrichtingen heeft gegeven, wapen, werktuigen of andere middelen heeft geschaft, onderdak heeft verleend en/of op voorhand op de hoogte was of redelijkerwijs had moeten zijn van het misdrijf. (Met andere woorden, hij verschaft hulp, maar neemt niet actief deel aan het plegen.)

 

Wat wordt bedoeld met de Slotbepaling?

 

Gemeenten en provincies mogen ook wetten en verordeningen maken, zolang deze niet in strijd zijn met de landelijke wetten van de overheid. (De officiële wetgeving omschrijft het anders, maar voor je examen moet je het bovenstaande onthouden. )

 

Misdrijven (deel 1) (Wetboek van Strafrecht) AMO

 

Wat wordt bedoelt met Huisvredebreuk?

Het artikel huisvredebreuk is van kracht op de volgende plaatsen:

 • Woning
 • Erf (voor-, zij-, achtertuin)
 • Besloten lokaal (Bedrijf, organisatie, vereniging stiching)

Op deze plaatsen gelden de volgende regels omtrent het weg vorderen van een persoon of personen.

 • Open object = 2 x vorderen
 • Halfopen object = 2 x vorderen
 • Besloten object = 1 x vorderen

In sommige gevallen kan je iemand direct aanhouden voor huisvredebreuk:

 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. inbraak of inklimming.
 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. valse sleutels.
 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. een valse order.
 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. een vals kostuum.
 • Indien de persoon in de nachtrust bestemde tijd wordt aangetroffen of wordt geacht te zijn binnengedrongen.

 

Wat wordt verstaan onder Lokaalvredebreuk?

Het artikel lokaalvredebreuk is van kracht op de volgende plaatsen:

 • Dienst bestemd lokaal ( locatie waar een ambtenaar van de openbare dienst werkzaam is )

Op deze plaatsen gelden de volgende regels omtrent het weg vorderen van een persoon of personen.

 • Open object = 2 x vorderen
 • Halfopen object = 2 x vorderen
 • Besloten object = 1 x vorderen

In sommige gevallen kan je iemand direct aanhouden voor lokaalvredebreuk:

 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. inbraak of inklimming.
 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. valse sleutels.
 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. een valse order.
 • Indien de persoon toegang heeft verschaft d.m.v. een vals kostuum.
 • Indien de persoon in de nachtrust bestemde tijd wordt aangetroffen of wordt geacht te zijn binnengedrongen.

 

Wanneer is er sprake van diefstal?

Er is sprake  van diefstal indien een persoon:

 • Enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.

Belangrijk is dat onder wegnemen wordt verstaan:

Het goed onzichtbaar maken voor de eigenaar (weglopen van de locatie of verstoppen).

Of

Het goed toe-eigenen in het zicht van de eigenaar. (Het goed pakken en niet terug willen geven op diens verzoek.)

 

Wat wordt verstaan onder Diefstal met geweld?

Op het moment dat een persoon een diefstal pleegt en daarbij voorafgaand, of tijdens, of kort nadat de persoon diefstal pleegt, geweld gebruikt.

Maar ook als de persoon een bedreiging van geweld gebruikt om de diefstal te plegen.

De reden dat dit gebeurd is om de diefstal te vergemakkelijken, voor te breiden of bij betrapping op heterdaad op de vlucht te slaan.  

 

Wat wordt verstaan onder Gekwalificeerde diefstal?

Er is sprake van gekwalificeerde diefstal indien:

 • Er diefstal van vee uit de weide plaats vindt.
 • Er diefstal bij gelegenheid plaats vindt (Brand, ontploffing, muiterij, oproer, etc.)
 • Er diefstal plaats vindt tijdens de nachtrust bestemde tijd.
 • Er een diefstal plaats vindt door twee of meer personen.
 • Er een diefstal plaatsvindt doordat er toegang is verschaft middels huisvredebreuk. (Inklimming, inbraak, valse order, etc.)
 • Er een diefstal plaatsvindt met het oog op terrorisme.

 

Wanneer is er sprake Verduistering?

Als een persoon het goed of de goederen die geheel of ten dele aan een toebehoort zich het wederrechtelijk heeft toegeëigend. De goederen mogen niet in het bezit zijn gekomen via een misdrijf.

 • Er is dus sprake van lenen, in beheer hebben of huren.

 

Wanneer is er sprake van Verduistering in dienstbetrekking?

Op het moment dat er een verduistering wordt gepleegd als de persoon aan het werk is en over de goederen beschikt. (Vaak in beheer heeft)

 

Wanneer is een Bedreiging strafbaar?

Een bedreiging kan je uiten tegen personen of goederen en tegen een internationaal beschermd persoon (diplomaat b.v.)

Het gaat dan om de volgende bedreigingen:

 • Bedreiging tegen het leven gericht
 • Bedreiging van verkrachting
 • Bedreiging van feitelijke aanranding
 • Bedreiging van gijzeling
 • Bedreiging van zware mishandeling
 • Bedreiging van brandstichting
 • Bedreiging van vernieling (er moet sprake van openlijk geweld zijn)

 

Wanneer is er sprake van Afpersing?

Doormiddel van geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot het afstaan van:

 • Goederen of geld
 • Informatie
 • Of

Ook iemand dwingen, doormiddel van geweld of bedreiging met geweld, tot het aangaan van een schuld of afstand doen van een schuld vallen onder afpersing.

 

Wanneer is er sprake van Afdreiging? (klachtdelict)

Doormiddel van smaad of smaadschrift iemand dwingen tot het afstaan van:

 • Goederen of geld
 • Informatie
 • Of

Ook iemand dwingen, doormiddel van smaad of smaadschrift, tot het aangaan van een schuld of afstand doen van een schuld vallen onder afdreiging. 

 

Wat valt onder Brandstichting? (opzet)

Brandstichting gebeurd altijd opzettelijk, daarbij moeten goederen of personen gevaar lopen.

Strafbaar is de persoon:

 • Die brand sticht
 • Die een ontploffing/explosie teweeg brengt
 • Overstroming veroorzaakt.

 

Wanneer is er sprake van Brand door schuld? (schuld in enge zin)

Brand door schuld gebeurd altijd omdat de persoon nalatig of ondoordachtzaam is geweest, daarbij moeten goederen of personen gevaar lopen.

Strafbaar is de persoon:

 • Die brand sticht
 • Die een ontploffing/explosie teweeg brengt
 • Overstroming veroorzaakt.

 

Wat wordt bedoeld met Moord?

Met voorbedachten rade iemand van het leven beroven. Met misdrijf is dus van te voren gepland!

 

NVT:

 • Verkrachting (geen vraag over tijdens je svpb-examen)
 • Feitelijke aanranding (geen vraag over tijdens je svpb-examen)

 

Wanneer is er sprake van Gijzeling?

Hierbij wordt een persoon wederrechtelijk van zijn of haar vrijheid berooft of berooft houdt met het oogmerk om iets te doen of niet te doen.

 

Wanneer is er sprake van Openlijke geweldpleging?

Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen.

Belangrijke punten om te onthouden:

 • Openlijk (publiek toegangkelijke plaats)
 • Met 2 of meer personen
 • (Misdrijf) Vernieling of mishandeling

 

Wat wordt bedoeld met Vernieling?

Opzettelijk tegen het recht in (wederrechtelijk) andermans goederen:

 • Vernielt
 • Beschadigt
 • Onbruikbaar maakt of deels wegmaakt

 

Terrorisme (Mbask)

Onthoudt dat het te maken heeft met veroorzaken van angst en paniek.

Daarnaast is de Nationaal coördinator terrorisme bestrijding en veiligheid  (NCTV) verantwoordelijk voor dit onderdeel.

In Nederland worden er 5 dreigingsniveau ’s aangehouden:

M=Minimaal

B=Beperkt

A=Aanzienlijk (Sommige boeken wordt deze niet weergeven)

S= Substantieel

K=Kritiek

 

Wat wordt verstaan onder Mishandeling (enkelvoudige)?

De wil om iemand te mishandelen.

Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar!

 

Wat wordt bedoeld met een Zware mishandeling?

De wil om iemand zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.

 

Wanneer is er sprake van Flessentrekkerij?

Iemand die een beroep of een er gewoonte van maakt om goederen te kopen of diensten af te nemen zonder een volledige betaling te willen betalen.

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 - 2024 KUVA Beroepsopleidingen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel