Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Aanmelddatum: de datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een Opleiding. 
Aanvangsdatum: de datum waarop de studie gepland is te starten of daadwerkelijk gestart is. Bij klassikaal onderwijs is dat doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst. De datum staat vermeld op de onderwijsovereenkomst.

Datum einde Opleiding: de datum waarop de onderwijsovereenkomst is afgelopen. 
Extern examen: een examen voor een Opleiding anders dan een KUVA OPLEIDINGEN-examen.
Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die KUVA OPLEIDINGEN verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep werknemers.
Inschrijving: een door de Klant ingestuurde en door de KUVA OPLEIDINGEN bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van een Onderwijsovereenkomst tussen de Klant en de KUVA OPLEIDINGEN. 
Klant: particulier of bedrijf die bij de KUVA OPLEIDINGEN een of meerdere Opleidingen afneemt. 
KUVA OPLEIDINGEN: VOF KUVA OPLEIDINGEN

Opleiding: een door de KUVA OPLEIDINGEN verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke klassikaal gevolgd kan worden.
Opleidingsinformatie: informatie over de Opleiding zoals gepubliceerd op www.KUVAopleidingen.nl en/of vermeld in de studiegidsen. 
Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding. 
Opstartkosten: de kosten die KUVA OPLEIDINGEN ten behoeve van de uitvoering van de Onderwijsovereenkomst vooraf heeft gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten en personeelskosten. Deze kosten bedragen voor de MBO opleidingen € 350,-. 

Prijs: de totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en eventuele belastingen.
Tussentijdse beeindiging: de vergoeding voor de opleiding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de Onderwijsovereenkomst door KUVA OPLEIDINGEN aan de student wordt doorbelast. (Onderstaande geldt alleen voor studenten die de opleiding niet meer zullen vervolgen door een geldige reden, zoals ziekte, verhuizing, overlijden van een 1e of 2e graads familielid of een andere reden die door de geschillencommissie van KUVA Opleidingen moet worden goed gekeurd. )

Indien de klant (BBL leerweg) binnen 3 maanden stopt, dit moet schriftelijk door de student worden aangetoond, dan worden de opstartkosten van € 350,- + 3 x €216,67 doorbelast aan de student. 

Indien de klant (BBL leerweg) binnen 6 maanden stopt, dit moet schriftelijk door de student worden aangetoond, dan worden de opstartkosten van € 350,- + 6 x €216,67 doorbelast aan de student. 

Indien de klant (BBL leerweg) na 6 maanden stopt, dit moet schriftelijk door de student worden aangetoond, dan wordt het totaalbedrag van de opleidingsprijs door belast aan de student. De student had de opleiding immers al kunnen afronden. 

Indien de klant (BOL leerweg) binnen 3 maanden stopt, dit moet schriftelijk door de student worden aangetoond, dan worden de opstartkosten van € 350,- + 3 x € 350,- doorbelast aan de student. 

Indien de klant (BOL leerweg) binnen 6 maanden stopt, dit moet schriftelijk door de student worden aangetoond, dan worden de opstartkosten van € 350,- + 6 x € 350,- doorbelast aan de student. 

Indien de klant (BOL leerweg) binnen 9 maanden stopt, dit moet schriftelijk door de student worden aangetoond, dan worden de opstartkosten van € 350,- + 9 x € 350,- doorbelast aan de student. 

Indien de klant (BOL leerweg) na 9 maanden stopt, dit moet schriftelijk door de student worden aangetoond, dan wordt het totaalbedrag van de opleidingsprijs door belast aan de student. De student had de opleiding immers al kunnen afronden. 

Bedrijven of organisaties hebben geen recht op een vergoeding m.b.t. een tussentijdse beeindiging. 


Student: natuurlijk persoon die de opleiding volgt. 
Studieduur: de duur van de Opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. 
Serviceduur: de periode waarin de Klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving. 
Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, Tussen de KUVA OPLEIDINGEN en de Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door de KUVA OPLEIDINGEN, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
Verlengde serviceduur: de periode waarmee de studieduur verlengd is. 
Wettelijke erkende opleiding: Een MBO Opleiding die is ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen.

Artikel 2 – Aanbod

1.    Het aanbod van de KUVA OPLEIDINGEN bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.

2.    Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a.    wanneer de Opleiding start;

b.    de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;

c.     de Prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

d.    de wijze van betaling;

e.    de Studie- en Serviceduur.

3.    Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de KUVA OPLEIDINGEN nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de KUVA OPLEIDINGEN. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die de KUVA OPLEIDINGEN met de Klant sluit.

4.    Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

a.    de identiteit en het adres van de KUVA OPLEIDINGEN, inclusief het bezoekadres;

b.    het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden.

Artikel 3 – Totstandkoming Studieovereenkomst

1.    Door in te schrijven voor een Opleiding gaat de Klant met de KUVA OPLEIDINGEN een Studieovereenkomst aan voor de overeengekomen Studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.

2.    Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (I) via een fysiek inschrijfformulier, (II) telefonisch of (III) via het webformulier op de Website.

3.    De Studieovereenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant KUVA OPLEIDINGEN heeft bereikt en KUVA OPLEIDINGEN de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail, SMS of schriftelijk plaats.

4.    Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.

5.    De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de KUVA OPLEIDINGEN. De Klant is evenmin gerechtigd om een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier aan een Openlijnopleiding te laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van KUVA OPLEIDINGEN. KUVA OPLEIDINGEN kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4 – Prijs

1.    De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de Opleidingsinformatie.

2.    Voor bedrijven en instellingen kan vanuit KUVA OPLEIDINGEN een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerkopleiding. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de Opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.

3.    Alle door KUVA OPLEIDINGEN genoemde bedragen zijn BTW Vrij. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw.

Artikel 5 – Betaling

1.    KUVA OPLEIDINGEN is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.

2.    Betaling van de Prijs dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. KUVA OPLEIDINGEN hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

3.    De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde factuurbedrag niet volledig is betaald. KUVA OPLEIDINGEN stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn het verschuldigde factuurbedrag niet heeft betaald, kan de KUVA OPLEIDINGEN bij de Klant wettelijke (handels)rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

4.    Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Voor wat betreft de hoogte van de (buiten)gerechtelijke incassokosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving.

5.    Particuliere Klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de KUVA OPLEIDINGEN voortvloeien. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.    Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

2.    De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Studieovereenkomst ontbonden moet worden.

3.    Na ontvangst van het verzoek tot ontbinding door de KUVA OPLEIDINGEN heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder Opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. KUVA OPLEIDINGEN betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de Studieovereenkomst of na het retour ontvangen van het toegezonden Opleidingsmateriaal.

4.    Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert KUVA OPLEIDINGEN de retourzending niet en is de Klant verplicht een door KUVA OPLEIDINGEN te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

1.    Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is KUVA OPLEIDINGEN gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

2.    De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn:

a.    De toegang tot de online leeromgeving wordt ontzegd, Opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.

b.    De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de Opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.

3.    Bij beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:

a.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de KUVA OPLEIDINGEN geen verplichtingen meer richting de Klant.

b.    Als beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van de  tussentijdse beëindiging van toepassing.

c.     De beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.

4.    Het in verzuim zijn door de Klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en KUVA OPLEIDINGEN is beëindigd.

Artikel 8 – Studie- en serviceduur

1.    De Studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de Studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de Studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van toetsing dient binnen de studieduur te vallen.

2.    De Studieduur staat aangegeven in de studiegids die via op www.KUVA Opleidingen.nl is aan te vragen.

3.    De Serviceduur is gelijk aan de Studieduur plus de periode waarmee deze eventueel verlengd is.

4.    Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Klant recht heeft op begeleiding, huiswerkcorrectie en examenmogelijkheden. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. KUVA OPLEIDINGEN houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Artikel 9 – Examens

1.    Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een KUVA OPLEIDINGEN-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern examen overeenkomstig.

2.    KUVA OPLEIDINGEN verstrekt het diploma van de Opleiding nadat (I) aan alle eisen uit de KUVA OPLEIDINGEN Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (II) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan KUVA OPLEIDINGEN zijn voldaan.

3.    Indien (al dan niet in aanvulling op het KUVA OPLEIDINGEN-examen) een exameninstituut anders dan KUVA OPLEIDINGEN een Extern examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern examen. KUVA OPLEIDINGEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe examens.

Artikel 10 – Annuleren Klassikale Opleiding (Klassikaal+)

1.    Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde module naar het oordeel van de KUVA OPLEIDINGEN onvoldoende is, staat het de KUVA OPLEIDINGEN vrij om met de Klant – dan wel de werknemer van de Klant - overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (thuisstudie), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of ander tijdstip, dan de door de Klant bij inschrijving aangegeven keuze, zal worden gevolgd. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de Prijs voor het reeds verzorgde onderwijs te voldoen.

2.    Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 11 – Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

1.    De Studieovereenkomst kan na aanvang van de Opleiding door de Klant uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden beëindigd. In het geval van opzegging per e-mail of brief geldt de datum van ontvangst van de e-mail of brief door de KUVA OPLEIDINGEN.

2.    Indien de Klant de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, dan is de Klant, vergoeding aan de KUVA OPLEIDINGEN verschuldigd.

3.    Indien de Klant de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de Klant of zijn werknemer niet in staat is om de Opleiding te vervolgen, kan de Klant de KUVA OPLEIDINGEN schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door de KUVA OPLEIDINGEN vastgestelde vergoeding, waarbij geldt dat de KUVA OPLEIDINGEN bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

Artikel 12 – Uitvoering klassikaal onderwijs

1.    KUVA OPLEIDINGEN heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan de KUVA OPLEIDINGEN om planning technische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan de KUVA OPLEIDINGEN het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.

2.    Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet KUVA OPLEIDINGEN er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal KUVA OPLEIDINGEN Studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht KUVA OPLEIDINGEN hier enig voordeel van ondervindt.

3.    Wanneer er naar het oordeel van KUVA OPLEIDINGEN voor een module in het programma te weinig Studenten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal de KUVA OPLEIDINGEN zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende module als Thuisstudie aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.

4.    Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere bijeenkomsten opnieuw te volgen. Het is aan de KUVA OPLEIDINGEN om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

1.    De intellectuele eigendomsrechten op door de KUVA OPLEIDINGEN geproduceerd Opleidingsmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de KUVA OPLEIDINGEN.

2.    Gebruik van Opleidingsmateriaal en toegang tot de online leeromgeving KUVA OPLEIDINGEN, anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 14– Aansprakelijkheid KUVA OPLEIDINGEN

1.    In het geval de Klant (en/of een of meerdere van zijn werknemers) schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de KUVA OPLEIDINGEN, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van de KUVA OPLEIDINGEN gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan KUVA OPLEIDINGEN door de verzekeraar van de KUVA OPLEIDINGEN onder geen beding te boven.

2.    De aansprakelijkheid van KUVA OPLEIDINGEN voor letsel- en/of overlijdensschade en voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van KUVA OPLEIDINGEN is niet beperkt.

3.    De KUVA OPLEIDINGEN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Opleidingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.

4.    KUVA OPLEIDINGEN is niet aansprakelijk indien de Klant de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

5.    KUVA OPLEIDINGEN behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.

6.    De aansprakelijkheid van KUVA OPLEIDINGEN strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor KUVA OPLEIDINGEN verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van de KUVA OPLEIDINGEN of die door KUVA OPLEIDINGEN zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).

7.    De Klant staat ervoor in dat zijn werknemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en vrijwaart KUVA OPLEIDINGEN voor alle aanspraken van die werknemers.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

KUVA OPLEIDINGEN verwerkt dagelijks verschillende vormen van, door de Klant verstrekte, persoonsgegevens. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt KUVA OPLEIDINGEN conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het AVG-document van de KUVA OPLEIDINGEN.

Artikel 16 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door de KUVA OPLEIDINGEN worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de KUVA OPLEIDINGEN.

Artikel 17 – Geschillenregeling

1.    De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2.    Geschillen tussen de (werknemer van de) Klant en de KUVA OPLEIDINGEN over de totstandkoming of de uitvoering van de Studieovereenkomst kunnen zowel door de Klant als door de KUVA OPLEIDINGEN aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie van KUVA opleidingen

3.    De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij de KUVA OPLEIDINGEN heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4.    Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt

5.    De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 

© 2014 - 2024 KUVA Beroepsopleidingen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel